Amabanga y’inzovu, IGICE CYA MBERE | UMUSEKE

Amabanga y’inzovu, IGICE CYA MBERE

Hashingiwe ku ibisekuru bya kera by’inzovu biragaragara ko zari zinyanyagiye ku migabane yose y’isi uretse Australia  na Antractique. Ikibabaje ni uko muri iki gihe zisigaye ku migabane ibiri gusa, ariyo Afuruka na Aziya. Zikunda kuba  mu bishanga ahari ibyatsi birebire, mu mashyamba, mu butayu ndetse no mu misozi.

Inzovu: Inyamaswa y’inyabwenge n’urukundo rwinshi

Izi nyamaswa nini cyane kandi zifite ubwonko bwibuka cyane kandi ziba mu miryango ikundana cyane zibaho zite?

UMUSEKE wabateguriye inkuru z’uruhererekane zivuga ku nzovu…

Inzovu nyafurika

Ku nzovu nyafurika, ingabo ziba zonyine ariko ingore zo ziba hamwe mu matsinda. Iyo hari akana kavutse izindi ngore ziza gufasha ngenzi zayo kugahagurutsa. Kimwe mu bintu biranga inzovu ni amenyo yigonze areba hejuru, ikaba ifite ubwonko bufata ibintu byinshi kandi ikaba inyabigango.

Inzovu zo muri Afurika zikaba zimwe mu nyamaswa ziramba kuko zishobora kuramba imyaka irenga 60.

Umwanzi wa mbere w’inzovu nkuru ni umuntu kuko nta yindi nyamaswa yapfa kuyikorereza, Ibyana byazo byo byicwa n’inyamaswa z’inkazi nk’intare n’izindi.

 

Inzovu zo muri Aziya

Inzovu zo muri Aziya ni nto ugereranyije n’izo muri Afurika. Ziba ngufi ugereranyije n’inzovu zo muri Afurika zo mu mikenke, n’amatwi yazo ntabwo ari maremare k’uburyo yakora ku ntugu.

Iyo muri Aziya  ishobora kugira uburemere buri hagati ya Toni 2 na Toni 5, ingore  ikagira uburemere bwa Toni 3.

Inzovu zo muri Aziya zigira uruhu rufite ibara ry’ikijuju cyijimye.

Ingore ntikunda kugira amenyo asohoka hanze (ayo bamwe bita amahembe) uretse ko niyo ameze aba ari magufi. Inzovu zo muri Aziya ubu ziboneka mu duce tumwe na tumwe two mu Buhinde, Sri Lanka, u Bushinwa no mu bihugu byo mu Majyepfo ashyira Uburasirazuba nka Bangladesh na Népal.

Hashize imyaka myinshi inzovu zikoreshwa imirimo inyuranye mu bikorwa bya muntu, nko guterura ingiga z’ibiti, kwikorera ibikoresho mu gihe cy’ubwubatsi, guheka abantu, gukoreshwa mu ntambara n’ibindi.

Intambara zizwi mu mateka ya kera zakoreshejwemo inzovu ni iziswe Guerres Puniques(264-146 mbere ye Yesu Kirisitu) aho ingabo za Roma zashakaga kwigarurira ubwami bwa Carthage.

Amateka y’izi ntambara yanditswe n’Umugereki witwa Polybe wari warajyanywe i Roma nk’umunyagano abyandika mu bitabo yise ‘Les Histoires’.

Inzovu ni inyamaswa nini cyane k’uburyo butangaje. Iyo igenda iba isa n’iri komboka, wayitegereza ukaba wagira ngo iri mu myiyerekano w’abanyamideli.

Igenda ibilometero bitandatu ku isaha, iyo iri ku muvuduko usanzwe ariko iyo yihuta igenda ibilometero 40 ku isaha.

Kubera imiterere y’imibiri yazo, inzovu ntizishobora gusimbuka cyangwa kwijugunya mu kirere yewe ntizishobora no kwambuka imyobo nyamara ziri mu nyamaswa zizi koga k’uburyo kwambuka imigezi n’ibiyaga ari ibintu bizorohera cyane.

Igira umutonzi ikoresha izamura ibyatsi igiye kurisha.

Umutonzi kandi ni intwaro ikomeye ku nzovu kubera ko iwifashisha mu kuvuna amashami y’ibiti cyangwa mu kurwana. Iwifashisha  iyo iri guhumeka cyangwa guha umubiri wayo amahumbezi

Amatwi y’inzovu ni urugingo ruyifitiye umumaro ukomeye.

Iyifashisha ihoza cyangwa igabanya ubushyuhe bw’ umubiri wayo.

Iyo witegereje neza, amatwi y’inzovu zo muri Aziya, usanga ajya gusa n’afite ishusho y’ikarita y’igihugu cy’u Buhinde.

Mu gihe inzovu zo muri Afurika zo usanga amatwi yazo ajya kugira ishusho y’ikarita ya Afurika ku ruhande rw’iburyo ku gutwi kw’iburyo, nubwo bwose usanga bidahura neza neza.abantu benshi bakaba bibaza impamvu zabyo.

Inzovu ikoresha ibijigo iyo iri guhekenya ibyo iba yariye akenshi usanga biba bigizwe n’amababi, ibishishwa by’ibiti, inti z’amashami ndetse n’imizi y’ibiti n’ibindi bimera.

Mu kigero cy’imyaka iri hagati ya 40 na 60,  inzovu zikuka ibijigo kandi ntabwo ziba zigishoboye guhekenya ibintu bikomeye.

Mu gihe nk’iki iba ishobora kwicwa n’inzara gusa ibi bikaba bimenyerewe ku impfu z’inzovu kuko hari igihe zicwa no kubura ibizitunga bihagije kubera ko ziba zitabasha guhekenya.

Ubwo ziba zigeze mu zabukuru!

Amenyo y’imbere y’inzovu bamwe banita amahembe y’inzovu, ubusanzwe aba ari abiri kandi ari maremare.

Aya niyo menyo manini kandi aremereye ugereranyije n’andi menyo y’ibindi binyabuzima byose biri ku isi.

Amenyo y’inzovu ziyakoresha iyo ziri gucukura imizi y’ibiti cyangwa ziri gushakisha amazi.

Ziyakoresha kandi ziri gushishura ibiti kugira ngo zirye ibishishwa, zishobora kuyakoresha kandi iyo ziri kurwanira ingore mu gihe cyo kwimya.

Inzovu z’ingabo zo muri afurika zishobora kuyakoresha zirinda ko ibyana byazo byicwa n’intare ndetse n’izindi nyamaswa z’inkazi.

N’ubwo uruhu w’inzovu rugira umubyimba munini ntibirubuza kuba wakwinjiramo udukoko nk’ibirondwe, isazi, inda, n’utundi dukoko dushobora kuyitera kugubwa nabi kubera ko tunywa amaraso kandi tukayishyiramo indiririzi (microbes).

Amaso y’inzovu ni mato ugereranyije n’ubunini bw’umutwe wayo kandi ntabona neza.

Iyo izunguza umutwe wayo ntibasha kureba inyuma kubera ko uba ufite aho utarenga.

Ibi bituma iyo ihindukiye ihindukiza umubyimba wose.

Ibindi byiyumvo by’inzovu nko kumva, guhumurirwa, kurigata cyangwa gukoresha ururimi ndetse no gukorakora bikora neza cyane ku rwego rwo hejuru.

Inzovu zikunda kurisha ahantu hari ibyatsi byinshi kandi bitoshye nk’amababi, amashami mato mato, ibishishwa by’ibiti, imimero y’ibiti by’amoko anyuranye n’amoko amwe n’amwe y’ibyatsi, imbuto z’ubwoko butari bumwe, indabyo z’ibiti binyuranye, imizi y’ibiti, n’ibindi bimera b’amoko anyuranye.

Ibyo inzovu yariye binyura byihuta mu nzira y’igogorwa ku buryo intungamubiri zivamo aba ari nke ndetse kuko ibyatsi bigogorwa nabyo biba ari bike, ibigera kuri kimwe cya kabiri cy’ibyo yariye irabyituma.

Iyi niyo mpamvu inzovu ikenera kurisha igihe kirekire kandi ikarya ibilo byinshi kugira ngo umubiri wayo ubone ibiwutunga ibashe kubaho neza.

Mu byanya bikomwe aho inzovu ziba zisanzuye, zimara amasaha umunani ziri kurisha ni ukuvuga ko zimara ¾ by’amasaha agize umunsi ziri kurisha.

Inzovu nkuru kandi itarwaye ishobora kurya ibilo biri hagati ya 200 na 300 ku munsi.

Inzovu ihaka amezi ari hagati ya 20 na 22 akaba ari nacyo gihe kirekire kibaho mu nyamaswa ziba ku isi.

Hagati y’ibyumweru bitatu na bine, ibyana bitangira kwigaburira ubwabyo, bifata amezi atandatu kugira ngo icyana kibe cyabasha kunywa amazi gikoresheje umutonzi wacyo nyirizina.

Inzovu zihanahana amakuru hagati yazo mu buryo butandukanye zikoresha zitumanaho.

Muri bwo harimo  gukoranaho, gusohora amajwi, kumva impumuro, no gukoresha ibice by’umubiri bigaragara inyuma iyo hari ibyo zimenyesha ngenzi zazo.

Ahanini zikorana ho zifashishije umutonzi. Gusunikana, guterana ibisa n’imigeri, kwisiritanaho ni bumwe mu buryo bukoreshwa n’inzovu mu guhanahana amakuru

Inzovu nanone zikoresha ijwi rinyaruka zisa n’iziri kuboroga (rumbling) k’uburyo iri jwi ryambukiranya rikagera mu ntera iri kure y’aho ziri mu gihe zishaka gutumanaho na ngenzi zazo ziri mu birometero byinshi uvuye aho ziri.

Ubushakashatsi bwa vuba bwerekanye ko inzovu ifite ubushobozi bwo gukoresha ijwi ritumvwa n’amatwi y’abantu.

Inzovu zishobora gukoresha ibimenyetso byihishe mu nkari cyangwa mu mase yazo mu guhanahana amakuru na ngenzi zazo.

Ibi bimenyetso by’ubutabire biba byihishe mu mpumuro bishobora kumenywa n’izindi nzovu ziri hafi aho kimwe nuko inzovu ubwayo ishobora kubigeza ku zindi Nzovu ziri hafi ikoresheje guhuhera uwo mwuka uvamo.

Iyo iri mu gihe cyo kwimya, nanone umwuka isohora uba ushobora gutanga ubutumwa ku zindi nzovu.

Hari abanditsi benshi banditse ku marangamutima y’inzovu kandi bagiye bagaragaza byinshi kuri zo.

Mubyagaragaye mu nzovu zo mu gasozi ni uko zirangwa n’ubudahemuka hagati yazo ndetse zikagira n’urukundo muri zo.

Iyo bibaye ngombwa zimwe zitangira izindi.

Iyo hari icyana cyavutse inzovu zikora umunsi mukuru mu rwego rwo kwishimira mwene wazo mushya ugeze mu muryango.

Iyo imwe muri zo yapfuye zirayiririra kugeza n’aho zisuka amarira kandi zikagira igihe cyo kwiraburira ngenzi zayo yazivuyemo.

Nta gushidikanya ko inzovu irusha inyamaswa nyinshi ubwenge yewe inaburusha injangwe n’imbwa zo mu rugo.

Ibihamya ni byinshi:

Inzovu zo muri Aziya inzovu zitozwa gutwara ba mukererugendo no gukina nabo, inzovu zitozwa gukora indi mirimo imwe n’imwe nko kwikorezwa imitwaro iremereye no gupakira imodoka.

Ibyana bishobora kumenya no kwibuka inzira binyuranamo na za Nyina igihe ziri gushaka ibyo ubwatsi n’amazi.

Iki nacyo kikaba ari ikindi kimenyetso kigaragaza ubwenge buhanitse inzovu zifite.

Udukino dutandukanye twagiye tugaragazwa n’inguge twenda gusa neza neza n’utwo inzovu z’ibyana zikora mu kugaragaza ubwenge buhanitse zifite.

Ibi bigaragarira mu dukino two kwihishana no kuvumburana aho ziba zihishe, gukururana imwe ishaka kuzana ngenzi yayo cyangwa gusunikana imwe ishaka gukura ngenzi yayo mu mwanya, gukirana n’indi myinshi ijya gusa n’iyo abana b’abantu bakunda gukina.

Iyi mikino ituma inzovu zikiri ibyana zigira ubumenyi bw’uko zigomba kubana mu miryango migari yazo kandi zikabana mu miryango yunze ubumwe

Iyo inzovu ishaka kwishima ku mabondo yayo, akenshi ikunda kwisunga umugina usa nkaho wigiye hejuru, nuko igaca bugufi igasa n’iyegamiyeho ikishima igenda yikubaho yarangiza igahaguruka ikikomereza gahunda zayo.

Kimwe nuko hari ubwo ishaka kwishima ku gice cyo ku inda ikareba umugina mugufi ikawuhagarara hejuru, nuko igasa n’ishaka gupfukama ikagenda yikubaho kugeza isoje icyo gikorwa.

Inzovu zifatiye runini amashyamba ndetse n’imikenke kuko iyo zirisha hejuru mu biti zituma hakinguruka izuba rikabasha gucengera rikagera no ku bindi bimera biri hasi bityo nabyo bigasagamba bikajya ejuru.

Iyo inzovu ziri kugenda zirandura ibyatsi bituma ubutaka bwiterera hejuru cyangwa bwibirindura bugahumeka ibi bigatuma ibyatsi bishya bimera bigasimbura ibyo ziba zariye.

Imyaka ishize ni myinshi abantu bafata inzovu bakazitoza gukora imirimo inyuranye harimo imirimo ijyanye n’ubukerarugendo, imirimo yo guterura imitwaro iremereye igapakirwa mu modoka.

Mu by’ukuri inzovu zishobora gushiraho kuko bigaragara ko abazihiga ahanini baba bishakira amenyo yazo.

Mugushakira umuti iki kibazo, mu mwaka wa 1989 bikozwe n’umuryango mpuzamahanga hasinywe amasezerano mpuzamahanga akumira icuruzwa ry’ibinyabuzima (ibiti n’ibimera) byo mu gasozi bibangamiwe ku’buryo bukomeye (CITES).

Nyuma yuko aya masezerano asinywe n’ibihugu 120 yagize umusaruro ushimishije mu kugabanya iri curuzwa ry’aya menyo ndetse n’iyicwa rikabije ry’inzovu.

Iyo hari  inzovu ibaye imfubyi ikiri nto, biba ngombwa ko ivanwa mu zindi igashyirwa ahantu hamwe mu rwego rwo kuyifasha kwiyakira no kuzigarurira icyizere nyuma yaho ikazasubizwa mu zindi zimaze kwiyubaka.

Inzovu ibaye imfubyi ikiri nto ihura n’ingorane nyinshi harimo kubura ibiyitunga, kubura inyigisho ziyifasha kubaho akenshi usanga zizihabwa n’inzovu nkuru kandi ziba zishobora no gupfa igihe icyo aricyo cyose.

Inzovu zo muri Pariki y’Akagera ziboneka mu bice byose z’iyi Pariki kandi usanga ahanini zibanda mu duce tubonekamo amazi kuko ari ho zibasha kubona ibizitunga mu buryo bworoshye.

Nusura iriya pariki uzazisanga mu gice cy’amajyepfo zikerekeza mu Majyaruguru y’iyi Pariki mu ntera igera ku bilometero birenga 100 zikagenda zigaruka bitewe n’ibihe ndetse n’iboneka ry’ibyo zirya bihagije.

Inzovu ziri muri Pariki y’Akagera muri iki gihe zifite umwihariko wo kuba zarahagejejwe mu mwaka wa 1975 zikuwe mu cyahoze ari komini Gashora (ni mu karere ka Bugesera muri iki gihe) na Komini Bicumbi (mu Karere ka Rwamagana muri iki gihe).

Amateka agaragaza ko inzovu ya mbere yagaragaye muri iyi Pariki mumwaka wa 1938

Byateguwe na NDAGIJIMANA Innocent/Umuherekeza wa ba mukerarugendo

 

UMUSEKE.RW

2 Ni byo bitekerezo bimaze gutangwa

  • – Inzovu zo muri Pariki y’akagera zirasurwa ukaba ushobora kuzisanga ahantu runaka kuko zikora ziva mu majyepfo y’iyi Pariki zikerekeza mu majyaruguru yayo, ubundi zikagenda zigaruka, kandi bitewe n’aho zigeze ukaba wazibona cyangwa ntuzibone. Hashobora kuba ari kure y’aho ikinyabiziga kiri ni nayo mpamvu usura Pariki ahabwa aya makuru mbere.

    – Inzovu ya nyuma yari isigaye muri
    Pariki y’akagera yagaragaye mu 1938, ubwo amatsinda anyuranye y’inzovu yari yarimukiye i Bicumbi (Rwamagana y’ubu) na Gashora (Bugesera y’ubu) ku mpamvu z’umutekano wazo. Ibi bivuze ko Pariki y’akagera yamaze imyaka 37 itabamo inzovu. (Aya mateka azabageraho mu nkuru zizakurikiraho).

    -Inzovu zo muri Afurika amatwi yazo y’iburyo asa neza neza b’ikarita ya Afurika igice cyayo cyo munsi ya Koma (Equator/Equateur).

  • INZOVU na BALEINE ni “ibitangaza by’Imana” kubera ubunini bwabyo.Kuzireba biradushimisha cyane.Bijye bitwibutsa Paradizo ya Eden yabagamo Inyamaswa z’ubwoko bwose.Kandi twibuke ko mu myaka iri imbere isi yose izaba Paradizo nkuko bibiliya ivuga.Uretse ubwiza bwayo,nta kibazo na kimwe kizabaho.Ndetse n’Urupfu ruzavaho burundu nkuko Ibyahishuwe 21:4 havuga.Ni bande bazaba muli iyo Paradizo?Ni abantu birinda gukora ibyo Imana itubuza,kandi bagashaka Imana cyane,ntibibere mu gushaka ibyisi gusa nkuko benshi babigenza.

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *