INGINGO Z'INGENZI Z'URWANDIKO RWA MUJAWIMANA RUSABA GUHINDURA IZINA | | UMUSEKE
  • 23/10/2020 11:37 39

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUJAWIMANA RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa MUJAWIMANA, mwene NIZEYIMANA Joseph na UWIZEYIMANA Anne Marie, utuye mu Mudugudu wa Rugarama, Akagari ka Musha, Umurenge wa Musha, Akarere ka Rwamagana mu Ntara y’Iburasirazuba, uboneka kuri telephone: 0723704888;

Yanditse asaba uburenganzira bwo kongera izina Aliane ku izina asanganywe MUJAWIMANA bityo akitwa MUJAWIMANA Aliane.

Impamvu atanga ni uko izina Aliane ari izina yabatijwe mu itorero ry’Abapentekote mu Rwanda.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Aliane ku izina asanganywe MUJAWIMANA bityo akitwa MUJAWIMANA Aliane mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.


Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *