’’Ntibavuga Bavuga’’ Ku bantu no ku nyamaswa – UMUSEKE
RALC Ntibavuga bavuga

’’Ntibavuga Bavuga’’ Ku bantu no ku nyamaswa

Hari amagambo amwe namwe akunze gukoreshwa mu Kinyarwanda avuga ku muntu cyangwa inyamaswa, ntakoreshwe ku buryo bukwiye, ku buryo ayagakoreshejwe ku muntu akoreshwa ku nyamaswa ay’inyamaswa agakoreshwa ku muntu.

Intare irivuga cyangwa iratontoma

Intare irivuga cyangwa iratontoma

 

Hari n’amagambo akoreshwa ku nyamaswa zitandukanye ariko abenshi bayakoresha, ugasanga batazi guhuza amagambo bakoresha n’inyamaswa bayakoreshaho.

Umuseke ukaba wifuje gusangira n’abakunzi bawo zimwe mu mvugo zikoreshwa mu Kinyarwanda ku muntu no kunyamaswa kugirango abajyaga bakora ayo makosa bikosore.

Izo mvugo ni izi zikurikira:

Umuntu: aravuga

Inyoni: zirajwigira

Ingoma : ziravuga

Inka : zirabira

Intama: ziratama

Impongo: zirakorora

Igikeri: kiragonga

Ingurube: iratontoma

Impyisi: irahuma

Inuma: iraguguza

Umusambi: urahiga

Imbwa : iramoka/irakonkoma

Inkoko iri mu magi: irakwakuza

Inkoko: irahamagara

Isake: irabika

Imbeba: irajwigira

Umuriro: urahinda, uragurumira

Umugezi : urasuma

Isuka: irarangira

Injangwe: irahirita

Indege: irahinda

Inkokokazi: irateteza

Ihene: irahebeba

Imfizi: irivuga

Intare: irivuga, iratontoma

Ingwe: irahora

Imvura: irahinda

Imodoka : irahinda

Roger Marc Rutindukanamurego
UMUSEKE.RW

%d bloggers like this: