Ubuhanuzi ni iki? – UMUSEKE

RALC Ntibavuga bavuga

Ubuhanuzi ni iki?

Bibiliya ibivugaho iki?

Ubuhanuzi ni ubutumwa bwahumetswe n’Imana: mu yandi magambo akaba ari iyerekwa ryaturutse ku Mana. Bibiliya ivuga ko abahanuzi “bavugaga ibyavaga ku Mana, kuko babaga bayobowe n’Umwuka Wera” (2 Petero 1:20, 21). Ubwo rero umuhanuzi ni umuntu wakira ubutumwa buturuka ku Mana akabugeza ku bandi. — Ibyakozwe 3:18.

Bibiliya igaragaza inzira nyinshi Imana yanyuzagamo ubuhanuzi

Ubutumwa buturuka ku Mana bwageraga ku bahanuzi bute?

Imana yakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo igeze ubutumwa bwayo ku bahanuzi.

Inyandiko: Imana yakoresheje ubu buryo byibuze rimwe, igihe yahaga Mose/Moises Amategeko Icumi yanditse. — Kuva 31:18.

Abamalayika: Urugero, Imana yakoresheje Malayika kugira ngo ibwire Mose ibyo yagombaga kubwira Farawo wo muri Egiputa (Kuva 3:2-4, 10). Ndetse rimwe na rimwe, abamarayika basubiragamo ijambo ku rindi nk’uko Imana yabaga yayavuze, urugero nk’igihe yabwiraga Mose ngo “wandike aya magambo, kuko ari yo isezerano ngiranye nawe n’Abisirayeli rishingiyeho” (Kuva 34:27).

Iyerekwa: Ibyo hari igihe byabaga umuhanuzi ari maso (Yesaya 1:1; Habakuki 1:1). Hari igihe byabaga bigaragara neza cyane ku buryo umuntu yumvaga ari kugira uruhare mu byo yerekwa (Luka 9:28-36; Ibyahishuwe 1:10-17). Hari n’ubwo byabaga umuntu asa n’urota (Ibyakozwe 10:10, 11; 22:17-21).

Nanone Imana yagezaga ubutumwa bwayo ku bahanuzi binyuze mu nzozi.—Daniyeli 7:1; Ibyakozwe 16:9, 10.

Kuyobora ubwenge: Imana yayoboraga ubwenge bw’abahanuzi bayo, kugira ngo batangaze ubutumwa bwayo. Ibyo bigaragazwa n’amagambo avugwa muri Bibiliya agira ati “ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana” (2 Timoteyo 3:16).

Imana yakoresheje umwuka wayo wera cyangwa imbaraga ukoresha, kugira ngo ishyire ibitekerezo byayo mu bwenge bw’abagaragu bayo. Ubutumwa bwavaga ku Mana, ariko abahanuzi bakabutanga bakoresheje amagambo yabo. — 2 Samweli 23:1, 2.

Ese ubuhanuzi bwose buba buvuga iby’igihe kizaza?

Si ko biri byanze bikunze. Icyakora, ubutumwa bwinshi Imana yatanze bufitanye isano n’igihe kizaza, nubwo bukivuga mu mvugo ijimije. Urugero, abahanuzi b’Imana baburiye kenshi Abisirayeli ba kera bitewe n’ibikorwa byabo bibi. Iyo miburo yagaragazaga imigisha abo bantu bari kubona iyo baramuka bumviye Imana, ariko nanone ikagaragaza amakuba bari guhura na yo mu gihe batari kumvira (Yeremiya 25:4-6). Ibyo byose byari guterwa n’amahitamo Abisirayeli bari kugira. — Gutegeka kwa Kabiri 30:19, 20.

Ingero z’ubuhanuzi bwo muri Bibiliya butavuga iby’igihe kizaza

Igihe kimwe Abisirayeli bigeze gusaba Imana kubatabara, ariko Imana iboherereza umuhanuzi wayo kugira ngo ababwire ko itari kubatabara kuko bari baranze kumvira amategeko yayo. — Abacamanza 6:6-10.

Igihe Yesu yarimo aganira n’Umusamariyakazi, yamubwiye ibintu byamubayeho, atashoboraga kumenya atabyeretswe n’Imana. Uwo mugore amaze kubyumva, yahise yemera ko Yesu yari umuhanuzi n’ubwo nta kintu cyo mu gihe kizaza yari amubwiye. — Yohana 4:17-19.

Igihe Yesu yari hafi kwicwa, abanzi be bamupfutse mu maso, baramukubita, nuko baramunnyega bavuga bati ‘umva ko uhanura, ngaho tubwire ugukubise!’ Icyo gihe ntibasabaga Yesu kubahanurira iby’igihe kizaza, ahubwo bashakaga ko akoresha imbaraga z’Imana, agatahura uwari umukubise. — Luka 22:63, 64.

Imana ivuga binyuze ku bahanuzi bayo

Abahanuzi bashyizweho n’Iman kugira ngo batange ubutumwa buhereranye n’urubanza, ugusenga kutanduye na Mesiya

Mu gihe cy’Abami ba Isirayeli n’u Buyuda, abahanuzi b’Imana bagize uruhare rukomeye. Bari abagabo bari bafite ukwizera kudasanzwe n’ubutwari, batangazaga imanza z’Imana.

Dusuzume ibintu bine by’ingenzi bahanuye

 1. Irimbuka rya Yerusalemu. Kera cyane, abahanuzi b’Imana, by’umwihariko Yesaya na Yeremiya, batangiye kuburira abantu ko Yerusalemu yari kurimburwa kandi ntiyongere guturwa. Bakoresheje amagambo afite imbaraga, bagaragaza impamvu uwo mugi wari ukwiriye kugerwaho n’umujinya w’Imana. Yerusalemu ntiyari ikwiriye guhagararira Imana kubera ibikorwa byayo by’ugusenga kw’ikinyoma, kononekara mu by’umuco n’urugomo. — 2 Abami 21:10-15; Yesaya 3:1-8, 16-26; Yeremiya 2:1–3:13.
 2. Ugusenga kutanduye gusubizwaho. Nyuma y’imyaka 70 abagize ubwoko bw’Imana bari mu bunyago, bagombaga kubohorwa bakavanwa i Babuloni. Bagombaga kugaruka mu gihugu cyabo cyari cyarabaye amatongo, bakongera kubaka urusengero rw’Uwiteka i Yerusalemu (Yeremiya 46:27; Amosi 9:13-15). Hasigaye imyaka 200, Yesaya yahanuye ko umugaba w’ingabo wari kuzigarurira Babuloni maze akemerera ubwoko bw’Imana kujya gusubizaho ugusenga kutanduye, yari kuzaba yitwa Kuro. Nanone Yesaya yavuze amayeri ya gisirikare Kuro yari kuzakoresha. — Yesaya 44:24–45:3.
 3. Kuza kwa Mesiya n’ibyari kumubaho: Mesiya yagombaga kuvukira mu mugi wa Betelehemu (Mika 5:2). Yari kuzaba ari umuntu wicisha bugufi, akinjira muri Yerusalemu ahetswe n’icyana cy’indogobe (Zekariya 9:9). Nubwo yari kuba umuntu witonda kandi ugwa neza, ntiyari gukundwa kandi benshi ntibari kuzamwemera (Yesaya 42:1-3; 53:1, 3). Yari kuzicwa urw’agashinyaguro. None se ibya Mesiya byari kuba birangiriye aho? Oya, kubera ko igitambo cye cyari gutuma abantu benshi bababarirwa ibyaha (Yesaya 53:4, 5, 9-12). Ibyo byari gushoboka ari uko azutse.
 4. Mesiya azategeka isi: Abantu badatunganye ntibashobora rwose kwitegeka mu mahoro, ariko Umwami Mesiya we yari kuzitwa Umwami w’amahoro (Yesaya 9:6, 7; Yeremiya 10:23). Mu gihe cy’ubutegetsi bwe, abantu bose bazabana amahoro kandi babane amahoro n’inyamaswa (Yesaya 11:3-7). Nta ndwara zizongera kubaho (Yesaya 33:24). Urupfu na rwo ruzamirwa bunguri iteka ryose (Yesaya 25:8). Mu gihe cy’ubutegetsi bwa Mesiya, abapfuye bazazuka bature ku isi.—Daniyeli 12:13.

Bishingiye mu gitabo cya Yesaya, Yeremiya, Daniyeli, Amosi, Mikana Zekariya.

 

Daddy SADIKI RUBANGURA
UMUSEKE.RW

2 Comments

 1. Ezekiyeli

  June 13, 2017 at 3:50 pm

  Abanyarwanda bo muri ino minsi basigaye batinya ubuhanuzi, iyo buza buvuga ku kwamburwa imitsima kwabayifite mu ntoki zabo benshi barahungabana bakarwanya umuhanuzi kandi bidashoboka gukuraho ibyo yahanuye igihe bivuye kuw’Uwiteka. Iyo bitavuye ku Mana byo birayoyoka nk’umwotsi, mbese mwiboneye uko byagendekeye ubuhanuzi bwavugagako isi yagombaga kurangira 2016 bukaba bwari bwasohowe numwe mubiyita ba apostles ba hano iwacu. Iyo Uwiteka avuze nta numwe wasubiza inyuma ijambo rye, niyo waba witwaje imbunda cyangwa indi ntwaro iyo igihe kigeze ubuhanuzi bugusohoreraho.

  • Nzitonda

   July 8, 2017 at 6:52 am

   Waramutse neza Ezekiyeli. Uwo wavuze amahomvu muri 2016 yibeshya ko ahanuye akaniyita intumwa… n’injiji nk’abo bamwumva. Isabato nziza.

Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

yeezy boost low a detailed look at the adidas yeezy 350 boost pirate black a kardashian unveils a new adidas yeezy boost 350 colorway adidas yeezy 350 boost moonrock did you enter our moonrock yeezy giveaway with stadium goods heres the winner kanye accuses critics of adidas yeezy 350 boost of being racist kanye west adidas yeezy boost 350 season 3 heres how you can buy the black yeezy boost 350 at finish line yeezy 350 boost beluga adidas yeezy 350 boost beluga heres the release date for the next adidas yeezy boost 750 another adidas yeezy boost 350 is releasing on november 14th yeezy boost 350 costume adidas yeezy 350 boost beluga rumored to drop in august adidas yeezy 350 boost white adidas yeezy 350 boost stripe 10 new adidas releases you can buy now instead of the yeezy 350 boost adidas yeezy boost 350 oxford tan official retailers list adidas yeezy boost 350 oxford tan official images adidas yeezy boost 350 moonrock